Päärnai oddšõddmõš

Lemmenjoen Lumo
2:00 PM - 4:00 PM
Lemmenjooǥǥ Lumo, Lemmenjoentie 1020, Lemmenjokk
Lemmenjoentie 1020, Lemmenjokk
Hâʹdd: 5 €/čuäjtõõtti.

Päärnai oddšõddmõš 4–12-âkksaid. Iʹlmmtõõttmõõžž 15.7. mõõneeʹst:lemmenjokicamping@outlook.com.